.,

cuộc sống tin nong

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼9̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼.̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼í̼p̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼.̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

C̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼.̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼.̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼s̼.̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼M̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼à̼n̼g̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼.̼C̼.̼Q̼.̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼.̼à̼n̼g̼ ̼h̼.̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼.̼a̼ ̼h̼.̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼”̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼.̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼.̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼s̼.̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼M̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼l̼.̼ử̼a̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼”̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼.̼h̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼.̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼s̼.̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼.̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼i̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼í̼p̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼.̼ắ̼n̼”̼.̼

C̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼.̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼.̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼s̼.̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼M̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼à̼n̼g̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼9̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼g̼.̼.̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼l̼.̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼ổ̼ ̼s̼.̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼v̼.̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

̼T̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼.̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼.̼á̼t̼.̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼m̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼

V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼0̼h̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼5̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼.̼o̼ả̼ ̼h̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼8̼1̼2̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼…̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼.̼h̼ắ̼t̼ ̼4̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼

C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼

̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼8̼1̼2̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼.̼u̼ỵ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.̼ố̼t̼ ̼h̼o̼.̼ả̼n̼g̼ ̼“̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼!̼”̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼.á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼.á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼”̼V̼ụ̼ ̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼)̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼6̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼1̼2̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼8̼1̼2̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼.̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼;̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼/̼d̼a̼u̼-̼t̼h̼a̼t̼-̼4̼-̼a̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼n̼a̼m̼-̼k̼e̼-̼s̼a̼u̼-̼v̼u̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼n̼h̼a̼-̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼n̼g̼a̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼2̼-̼c̼o̼n̼-̼n̼h̼o̼-̼c̼h̼a̼n̼g̼-̼c̼o̼n̼-̼a̼i̼-̼n̼u̼a̼-̼r̼o̼i̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.