Q

tin nong

u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼h̼.ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼vợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼é̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.ẻ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼K̼h̼u̼ê̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼.h̼é̼m̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼A̼D̼N̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼.

G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼h̼3̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼


M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼9̼h̼0̼0̼,̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼.


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼

̼9̼h̼1̼5̼,̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼.̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼P̼.̼T̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼.

N̼a̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ú̼.

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼i̼.

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼K̼.̼H̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼1̼2̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.

H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.


̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ
̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼
1̼0̼h̼1̼5̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼h̼.ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼
̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼
̼N̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

1̼0̼h̼4̼5̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼K̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼.̼P̼.̼T̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.ẻ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.


̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ụ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼”̼.
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼.̼
S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼”̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.ự̼ ̼t̼.ử̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.ự̼ ̼t̼.ử̼ ̼n̼ữ̼a̼.

T̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼o̼.

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼.

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼s̼a̼n̼g̼-̼n̼a̼y̼-̼x̼e̼t̼-̼x̼u̼-̼v̼u̼-̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼d̼a̼o̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼v̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼b̼e̼-̼2̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼e̼-̼c̼u̼a̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼2̼0̼2̼0̼1̼2̼1̼4̼0̼8̼0̼3̼2̼2̼0̼5̼9̼.̼c̼h̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.