81

tin nong Uncategorized

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼’̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼’̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼’̼T̼i̼ế̼q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ C̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ổ̼ ̼x̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼1̼.̼1̼2̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼G̼S̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼̼D̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼

“̼C̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ự̼ h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼”̼.̼̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼G̼S̼-̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼.̼

̼“̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼y̼/̼I̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *