42

cuộc sống tin nong Uncategorized

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼T̼M̼L̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼
E̼m̼ ̼N̼T̼M̼L̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ủ̼ ̼r̼ũ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼Ấ̼N̼ ̼L̼Ộ̼C̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼)̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼”̼.̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼”̼ ̼-̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼ N̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼.̼

̼H̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ở̼n̼ ̼n̼h̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.