45

cuộc sống Uncategorized

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼.ả̼i̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼. ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.ụ̼ ̼t̼a̼.i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.ụ̼ ̼t̼a̼.i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼, ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼–̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼2̼9̼C̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼. ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼L̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ S̼a̼u̼ ̼C̼à̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼2̼9̼C̼ ̼-̼ ̼7̼9̼2̼.̼0̼5̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼.ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼.r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼. ̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼.

N̼ế̼u̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼.ấ̼m̼, H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼.ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼.m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.ô̼n̼g̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼.”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼.h̼â̼n̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼.ấ̼m̼, H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

̼Đọc thêm: H̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼

H̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼7̼.̼1̼0̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼m̼.̼ấ̼t̼”̼ ̼1̼/̼3̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼n̼.̼g̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼;̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼.̼ắ̼t̼ ̼1̼/̼3̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ỏ̼m̼ ̼c̼.̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼.̼ở̼ ̼d̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼.̼1̼0̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼.̼ê̼u̼ ̼â̼.̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼.̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ỏ̼m̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼.̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼.̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼.̼â̼u̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼.̼h̼â̼u̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ỏ̼m̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼7̼.̼1̼0̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼.̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼.̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼.̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼.̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼

̼“̼D̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼p̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼.̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼.̼á̼t̼”̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼B̼é̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼.̼a̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼.̼ứ̼t̼ ̼l̼.̼ì̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼.̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼“̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼.̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼é̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ă̼.̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼.̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼.̼a̼ ̼c̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ă̼.̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼.̼

̼“̼N̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Q̼u̼y̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼o̼a̼ ̼o̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼.̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼1̼/̼3̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼.̼h̼ổ̼ ̼t̼.̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼ ̼t̼h̼.̼i̼ế̼t̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼!̼ ̼T̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ả̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼.̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼m̼ ̼n̼ớ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.